We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.3 (+3.2 SEK) on 16-Sep-2019 12:34

Select region


Global Site


Young girls

Als internationaal bedrijf hebben wij iedere dag invloed op de levens van miljoenen mensen, van medewerkers en consumenten tot leveranciers en gemeenschappen. Met onze oplossingen voor hygiëne en gezondheid ondersteunen we mensen van over de hele wereld om op een duurzame manier hun welzijn te verbeteren.

Zorgdragen voor het welzijn van mensen en het ondersteunen van menselijke waardigheid is een fundamenteel onderdeel van onze identiteit. Om het vertrouwen van onze stakeholders te behouden moeten we deze waarden nakomen, waar ter wereld we ook werken. 

Onze aanpak

Onze principes 

Onze aanpak van mensenrechten is gebaseerd op de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN. 

Als ondertekenaar van het UN Global Compact bieden we actieve ondersteuning aan mensenrechten, en doen we zaken op een manier die overeenkomt met de principes van het Global Compact, het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens, de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 

Dit betekent dat we altijd de internationaal erkende mensenrechten ondersteunen en respecteren, ongeacht waar we werken. Wanneer nationale wetten in strijd zijn met normen van internationale mensenrechten, houden we ons aan de nationale wet terwijl we een manier vinden om de principes van internationale mensenrechten in ere te houden en te respecteren.

Onze toewijding is terug te zien in onze hele Gedragscode en het beleid van het bedrijf. De gedragscode is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Essity. We beheersen risico’s door te beoordelen wat voor invloed onze producten, diensten, werkzaamheden en zakelijke relaties hebben op mensenrechten. Due diligence van mensenrechten is geïntegreerd in onze belangrijkste processen, en wanneer we een mogelijke of daadwerkelijke negatieve invloed bespeuren, zullen we stappen zetten om eventuele schadelijke activiteiten te mitigeren of herstellen.

Onze prioriteiten

We identificeren de risico’s met betrekking tot mensenrechten door middel van een beoordelingsproces over de hele groep. Met het doel om mensenrechten te respecteren in onze gehele waardeketen, richten we onze inspanningen op de gebieden waarop we de grootste invloed kunnen hebben. Hieruit zijn drie belangrijke focusgebieden voortgekomen: 

Mensenrechten op de werkplek

Dit omvat arbeidsgerelateerde risico’s zoals dwangarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, discriminatie en het recht op gelijk werk tegen gelijke beloning in onze directe bedrijfsactiviteiten en in onze leveringsketen.  

Landrechten 

Vanwege onze winning van hernieuwbare vezels en pulp lopen we het risico betrokken te raken bij conflicten over landrechten. Dit is vooral een zorg vanuit het oogpunt van mensenrechten wanneer er inheemse samenlevingen bij betrokken zijn. 

  • Meer informatie over onze vezelwinning

Toegang tot gezondheid en hygiëne

Als verstrekker van gezondheids- en hygiëneoplossingen is het cruciaal dat onze producten en diensten veilig zijn. Ook is het belangrijk dat ze worden geproduceerd, gedistribueerd en verwijderd op een verantwoordelijke en duurzame manier. Als bedrijf dat deze producten aanbiedt, neemt Essity de verantwoordelijkheid voor de gehele levenscyclus van de producten, zelfs nadat ze zijn gebruikt. Het is onze ambitie om onze producten en verpakkingen te ontwerpen voor een circulaire maatschappij, wat wil zeggen dat we voortdurend nieuwe ontwerpen en materialen onderzoeken om hergebruik en recyclebaarheid van onze producten en verpakkingen te verbeteren.

Onze belangrijkste stakeholders

Werknemers

We willen een veilige en gezonde werkplek scheppen op basis van ethische praktijken, voor iedereen die bij ons werkt. Onze toewijding is uiteengezet in onze gedragscode en ons groepsbeleid. 

We zetten ons voortdurend in om werkgerelateerde incidenten tot een minimum te beperken. We erkennen het recht van medewerkers om zich aan te sluiten bij vakbonden en collectieve onderhandelingen, en we voeren een doorlopend gesprek met vertegenwoordigers van ondernemingsraden en vakbonden over kwesties met betrekking tot arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. 

Om mogelijk misbruik te ontdekken en ernaar te handelen, moedigen we alle medewerkers aan om zorgen of overtredingen te melden aan hun managers, human resources of vertegenwoordigers van de vakbond/ondernemingsraad via onze klachtenprocedures. Ook hebben we een wereldwijde meldingshotline opgesteld waar onze medewerkers anoniem (indien wettelijk toegestaan) melding kunnen maken van ernstig wangedrag. 

Consumenten

Het vertrouwen dat onze klanten en consumenten in ons stellen is van groot belang voor ons en ons bedrijf. We zetten ons in om duurzame, kwalitatieve oplossingen te leveren aan klanten, consumenten en patiënten. De gezondheid en veiligheid van onze gebruikers staat centraal bij alles wat we doen, en we beschikken over degelijke processen om de veiligheid te waarborgen van mensen die onze producten gebruiken. Ook hebben we centrale systemen voor de tijdige afhandeling van klachten die onze klanten of consumenten mogelijk hebben met betrekking tot onze producten.

Leveranciers 

We werken nauw samen met onze leveranciers en andere zakenpartners om ervoor te zorgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd in de leveringsketen. De standaard die uiteen wordt gezet in onze gedragscode vindt zijn weerklank in onze Wereldwijde leveranciersnormen, die in onze hele inkooporganisatie zijn geïmplementeerd. 

Hoe we erover praten

Essity doet openbaar verslag van zijn uitdagingen en voortgang op gebieden van mensenrechten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag, in navolging van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative, G4 Core en het verslaggevingskader voor de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN. Als lid van het UN Global Compact doen we ook openbaar verslag van onze vooruitgang op het gebied van mensenrechten via onze jaarlijkse Communication of Progress (COP).

Toezicht

Onze toewijding en inspanningen voor mensenrechten worden gecontroleerd door de Vice President of Compliance and Ethics, die verslag doet aan Essity’s Compliance Council. Deze raad omvat leden van het van Executive Management Team. De verantwoordelijkheid om onze toewijding aan mensenrechten te implementeren volgt onze lijnmanagementstructuur, met ondersteuning van groepen als Human Resources, Sustainability en Legal. Toezicht op bestuursniveau wordt gedaan door de CEO van het bedrijf en het managementteam, waarbij overtredingen via de interne controle van de groep worden gemeld aan de auditcommissie. 

Al onze medewerkers moeten bij aanvang van hun dienstverband onze gedragscode ondertekenen, en dienen regelmatig de gedragscodetraining te volgen. 

Van onze leveranciers en andere zakenpartners wordt verwacht dat ze aan vergelijkbare normen voldoen als die vermeld staan in onze gedragscode. Naleving van dergelijke normen is een van de voornaamste factoren bij het kiezen van onze zakenpartners.

Openbare verslaggeving

Essity doet openbaar verslag van zijn uitdagingen en voortgang op gebieden van mensenrechten in het jaarlijkse duurzaamheidsverslag, in navolging van de richtlijnen van het Global Reporting Initiative, G4 Core en het verslaggevingskader voor de richtlijnen inzake bedrijven en mensenrechten van de VN.

Contacts

Karin Henrikson

Vice President Compliance & Ethics

karin.henrikson@essity.com
Direct: +46 788 52 26