We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 291.5 (-2.8 SEK) on 22-Aug-2019 15:54

Select region


Global Site


DSC_2955.jpg

Essity zet zich voortdurend in om het duurzaamheidsprofiel van zijn producten te verbeteren, inclusief, maar niet beperkt tot inspanningen voor de ontwikkeling van grondstofefficiëntie en de milieuprestatie van Essity-producten gedurende hun levensloop. Dit vraagt om informatie, toewijding en transparantie van onze leveranciers. Leveranciers moeten ten minste voldoen aan de relevante milieuwetgeving en industrienormen en op verzoek hun naleving hiervan kunnen aantonen.

5.1 Milieubeheersysteem

Essity richt zich voortdurend op de huidige milieustatus en de toekomstige verbeteringen die nodig zijn om de invloed van de producten en activiteiten op het milieu te beperken.  Leveranciers moeten kunnen aantonen dat zij toegewijd en in staat zijn om dit initiatief te ondersteunen. 

Elke leverancier moet een gedocumenteerd EMS (Environmental Management System, milieubeheersysteem) implementeren, bij voorkeur op de specifieke niveaus van de huidige certificering ISO 14001. Het systeem moet ten minste het volgende bevatten:

 • Een milieu- en/of duurzaamheidsbeleid
 • Een gedocumenteerd onderzoek van de huidige invloed die de leverancier heeft op het milieu, met onder andere analyses en prioriteiten die gebruikt kunnen worden als basis voor actieplannen om de milieu-invloed te verminderen, en identificatie van alle relevante wettelijke eisen.
 • Gedefinieerde en gedocumenteerde verantwoordelijkheden, en beschikbare hulpmiddelen
 • Het opstellen van doelen en maatregelen voor voortdurende verbetering
 • Regelmatige controle van het EMS en de effectiviteit ervan

5.2 Klimaat en energie

Essity streeft er ook naar om zijn uitstoot van broeikasgassen te verminderen vanuit een holistisch oogpunt, dat wil zeggen door de extractie van bronnen, door productie, transport, gebruik en einde van het productleven.

Essity verwacht van alle leveranciers dat ze zich actief inzetten om uitstoot te verminderen, zowel wat betreft energie en elektriciteit die gebruikt wordt in de productie en transport als de inwinning van goederen die worden geleverd.

Leveranciers moeten beschikken over een energie- en elektriciteitsprogramma met uiteengezette activiteiten en doelen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Essity zal de voorkeur geven aan leveranciers die hun proportionele gebruik van hernieuwbare energie en elektriciteit vergroten en met alternatieve materialen/goederen werken die beter zijn voor het milieu.  Essity stimuleert transportmodellen met lage uitstoot per tonkilometer en de optimalisering van vracht en transport tussen leveranciers en Essity.

5.3 Milieu-enquêtes

Essity beoordeelt de milieuprestatie van zijn leveranciers voortdurend. Als deel van deze activiteiten en als input voor levenscyclusanalyses en/of milieucertificering, zijn er updates en enquêtes vereist.

De leveranciers moeten van tijd tot tijd vragen van Essity beantwoorden over verschillende onderwerpen op niveau van de individuele locatie, zoals:

 • Energieverbruik (elektriciteit en brandstof)
 • Waterverbuik
 • Oorsprong en traceerbaarheid van basismateriaal en grondstoffen
 • Uitstoot aan lucht/water
 • Afval
 • Transport

Essity kan leveranciers ook verzoeken om dergelijke milieu-informatie te verstrekken over hun onderleveranciers en de materialen/componenten die zij toevoegen aan de leveringsketen.

Op verzoek van de leverancier kan er een vertrouwelijkheidsovereenkomst worden gesloten om het gebruik van informatie te beperken tot een niveau waarop alleen de milieustatus van de leverancier wordt beoordeeld.

5.4 Hout en van hout afgeleide vezels 5

FSC® en PEFC™ zijn internationale certificatie-instellingen erkend door Essity, en al het nieuwe hout en de van hout afgeleide vezels moeten afkomstig zijn van de controleketen van FSC of PEFC. Essity vereist dat alle leveranciers van houtvezelmaterialen over een controleketen (CoC)-certificering van FSC beschikken, ongeacht of ze voldoen aan andere boscertificeringen. Het deel dat afkomstig is van gecertificeerde bossen wordt voortdurend gecontroleerd en leveranciers worden verzocht om plannen op te stellen om hun gebruik van gecertificeerde vezels te vergroten.

Essity erkent dat zekere leveranciers en verwerkers nog bezig zijn met het verkrijgen van FSC CoC-certificatie.  In die gevallen mag Essity houtvezelmateriaal blijven ontvangen van dergelijke leveranciers of verwerkers, mits zij de bronnen van hun houtvezels en hun plan voor het verkrijgen van de certificatie bekendmaken, en mits beide van deze gevallen voldoende zijn voor Essity.  Al het op houtvezel gebaseerde materiaal dat niet door FSC gecertificeerd is (waaronder vezels gecertificeerd door PEFC) moeten altijd vergezeld zijn van een Controlled Wood-verklaring van FSC. 

 • Hout van de volgende soorten bronnen wordt niet geaccepteerd:
 • Illegaal gewonnen hout
 • Hout gewonnen in overtreding van traditionele rechten of mensenrechten
 • Hout gewonnen in een bos waar de hoge natuurbehoudswaarde (high conservation values, HCV) wordt bedreigd door bosbeheeractiviteiten.
 • Hout gewonnen in bossen die worden omgezet naar plantages en niet-bosgebruik
 • Hout van bossen waar genetisch gemodificeerde bomen zijn geplant

Pulpleveranciers ontvangen elke twee jaar een exemplaar van Essity’s wereldwijde beleid inzake vezelwinning, samen met een gedetailleerde vragenlijst voor pulpleveranciers. Naleving van het beleid is verplicht, en kwesties die ertoe kunnen leiden dat de leverancier niet langer aan de eisen voldoet, moeten zo snel mogelijk aan Essity worden gemeld. 

Op verzoek van Essity dienen pulpleveranciers binnen 48 uur documenten en ander bewijs (bijv. kapvergunningen) te verstrekken om Essity te helpen voldoen aan relevante wetgeving, zoals de Europese houtverordening en de Lacey Act in de VS.

5.5 Pulpproductie

De invloed die pulpproductie heeft op het milieu, zoals luchtuitstoot6 en wateruitstoot7, dragen bij aan de beoordeling van de milieuprestatie van leveranciers. De voorkeur wordt gegeven aan niveaus en technologie die vergelijkbaar zijn met de Europese Richtlijn Industriële Emissies en de bijbehorende BBT-niveaus (beste beschikbare technieken).

5.6 Katoen

Katoen wordt door Essity als een materiaal met hoog risico beschouwd wat betreft de maatschappelijke invloed en de invloed op het milieu. Het gewas wordt vaak gekweekt in gebieden waar de fundamentele rechten van de mens niet worden gerespecteerd. Daarnaast kan katoenteelt, als het niet goed wordt beheerd, leiden tot onverantwoord gebruik van insecticiden en pesticiden, met nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit en de gezondheid van mensen en dieren.

Essity stimuleert de productie van duurzaam katoen, bijvoorbeeld katoen die geproduceerd wordt in overeenstemming met een erkend certificatiesysteem zoals BCI (Better Cotton Initiative), Fair Trade en GOTS, waarvan BCI de voorkeur heeft. Leveranciers zullen transparant zijn en voldoen aan Essity’s informatie-eisen wat betreft traceerbaarheid en oorsprong van de katoen.

5.7 Andere hernieuwbare vezels

Andere hernieuwbare vezels kunnen afkomstig zijn van planten zoals mais, suikerriet of katoen. Leveranciers die aan Essity andere hernieuwbare vezels verstrekken voor enig deel van de goederen, dienen te voldoen aan eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen voor nieuwe houtvezels, bijvoorbeeld wat betreft oorsprong, traceerbaarheid en milieu- en maatschappelijke prestaties.

5.8 Herwonnen houtvezels

Met betrekking tot maatschappelijke en milieuprestaties zullen herwonnen vezels aan dezelfde eisen voldoen als nieuwe houtvezels, waaronder ook controleketen-certificering van FSC. 

5.9 Hernieuwbare ingrediënten

Cosmeticaproducten of chemische stoffen kunnen hernieuwbare ingrediënten bevatten, zoals bijvoorbeeld palmolie. Leveranciers van cosmetica of chemische stoffen wordt gevraagd om documentatie waarin wordt aangegeven dat hun leveringsketen gecertificeerd is volgens een erkend systeem, bijvoorbeeld RSPO (Roundtable of Sustainable Palm Oil).

5.10 Genetisch gemodificeerde organismen (GGO)

Hernieuwbare vezels en ingrediënten omvatten vezels of ingrediënten van beheerde bossen of andere landbouwgewassen. Het grootste deel van Essity’s productassortiment omvat geen grondstoffen met een genetisch gemodificeerde achtergrond. Bosvezels dienen altijd vrij te zijn van GGO’s (genetisch gemodificeerde organismen).

In gevallen waar een grondstof mogelijk van genetisch gemodificeerde oorsprong is, krijgt het GGO-vrije alternatief de voorkeur. Als er geen GGO-vrij alternatief beschikbaar is, wordt Essity’s goedkeuring vereist en zal Essity een veiligheids- en milieubeoordeling uitvoeren voordat dergelijke goedkeuring wordt verleend.

5.11 Elektronica 

Onderdelen van elektronica die aan Essity worden verstrekt zijn onderhevig aan een gedocumenteerde, verantwoordelijke leveringsketen. Relevante informatie wordt aan Essity verstrekt in de vorm van een voltooid CMRT*-document.  De onderdelen mogen geen mineralen bevatten die worden aangemerkt als conflictmineralen (tantalum, tin, wolfraam en goud) of afgeleiden hiervan, tenzij ze gewonnen zijn via erkende en verantwoordelijke certificeringsprogramma’s.


5 Vezels die van hout zijn afgeleid omvatten, maar zijn niet beperkt tot pulp, haspels, verpakkingen en half voltooide en voltooide goederen die vezels bevatten uit bosbouwactiviteiten.

6 Broeikasgassen (bijvoorbeeld zwavel en stikstofoxiden)

7 COD (chemisch zuurstofverbruik), en/of BOD (biochemisch zuurstofverbruik), TOC (totaal organische koolstof), AOX (adsorbeerbare organische halogeenverbindingen) en fosfor

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen