We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


2by1_carer_and_woman.jpg

1.1 Achtergrond en definities

Bij Essity streven we er voortdurend naar om de beste in onze klasse te zijn door onze organisatie, onze processen en de vaardigheden van onze medewerkers te verbeteren.  We leggen ons toe op een klantgerichte aanpak en voortdurende verbetering. We verwachten van onze leveranciers dat ze dezelfde principes en praktijken aannemen, en moedigen ze hiertoe aan. Ter ondersteuning van Essity’s strategie willen we samen met onze leveranciers werken om onze algemene prestaties te verbeteren.

De wereldwijde leveranciersnormen (de ‘leveranciersnormen’) zijn van toepassing op leveranciers van goederen en diensten aan leden van de Essity Groep.

Deze leveranciersnormen omvatten de eisen voor verantwoordelijke bedrijfsvoering, kwaliteit en duurzame ontwikkeling waaraan leveranciers van Essity moeten voldoen. Het verwijst naar internationale normen en er worden specifieke eisen voor Essity uiteengezet. Deze leveranciersnormen kunnen van tijd tot tijd worden aangevuld met andere documenten die aanvullende eisen bevatten.

In dit document hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

‘Goederen’ betekent alle soorten materiaal dat in de productieprocessen van Essity wordt gebruikt (bijv. non-wovens, vezels, plastic), verpakkingsmateriaal, chemische stoffen en preparaten (bijv. industriële chemische stoffen1, functionele additieven2 en hulpstoffen3), en ook merchandise4 (zoals hieronder gedefinieerd).

‘Diensten’ betekent alle soorten diensten die worden geleverd door leveranciers, waaronder diensten die verband houden met het leveren van goederen.

Als de productie van een leverancier wordt uitgevoerd op aparte locaties of als deel van het productieproces wordt uitbesteed, blijven de voorschriften van deze leveranciersnormen volledig van toepassing en zijn deze ook relevant voor alle onderaannemers die betrokken zijn bij het productieproces van de goederen.

1.2 Gedragscode voor leveranciers

In Essity’s gedragscode worden de principes vastgesteld die Essity beschouwt als fundamenteel voor duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord gedrag. Ook vormt het de basis voor de gedragscode voor leveranciers die is opgenomen in deze leveranciersnormen. Het behandelt de eisen waaraan leveranciers van Essity moeten voldoen op de gebieden van mensenrechten, gezondheid en veiligheid, medewerkersrelaties, zakelijke praktijken en maatschappelijke betrokkenheid. 

Lees het hoofdstuk Gedragscode voor leveranciers

1.3 Kwaliteit

De leveranciersnormen zijn gebaseerd op de principes van de norm ISO 9001, die vooral gaan om een sterke klantgerichtheid, voortdurende verbetering, een risicogebaseerde aanpak en procesgerichtheid in kwaliteitsbeheersystemen. 

Voor bepaalde productcategorieën, zoals medische hulpmiddelen, zijn aanvullende regels en voorschriften van toepassing zoals beschreven in Annex A3.

Daarnaast verwacht Essity van leveranciers dat ze proactief handelen om hoge kwaliteit te waarborgen en te zorgen voor zeer betrouwbare, competente en gecontroleerde processen op leverancierslocaties, en dat ze voldoen aan de vereiste specificaties en algemene leveranciersprestaties.

Lees het hoofdstuk Kwaliteit

1.4 Productveiligheid

Productveiligheid wordt gedefinieerd als veiligheid voor klanten, consumenten en anderen die in contact komen met Essity's producten. Essity richt zich systematisch op productveiligheid om ervoor te zorgen dat zijn producten veilig zijn voor het beoogde gebruik. Essentiële aspecten van deze inzet zijn bijvoorbeeld het controleren van de chemische samenstelling (bijvoorbeeld chemische onzuiverheden) en het voorkomen van algemene en microbiologische verontreiniging tijdens de productie van goederen.

Lees het hoofdstuk Productveiligheid

1.5 Milieu

Milieubescherming is een cruciaal onderdeel van de duurzaamheidsinspanningen die zo belangrijk zijn voor Essity’s bedrijfsmodel, waaronder onze strategie voor groei en het creëren van waarde. Het is voor Essity van het hoogste belang om te werken met efficiënte grondstoffen en goede milieuprestaties in de toeleveringsketen om te zorgen voor milieuvriendelijke goederen en diensten. 

Met betrekking tot de systemen voor milieubeheer zijn deze leveranciersnormen gebaseerd op de principes van de standaard ISO 14001. Eisen met betrekking tot het milieu zijn gebaseerd op Essity’s milieustrategieën en -doelstellingen.

Lees het hoofdstuk Milieu

1.6 Leveranciersbeoordeling en naleving

Essity beschikt over specifieke processen voor de selectie van goederen en leveranciers. Zowel goederen als leveranciers worden geëvalueerd voordat de levering aan Essity wordt goedgekeurd.  Een dergelijke evaluatie kan de vorm aannemen van een vragenlijst, een bezoek of een audit op de locatie van de leverancier. De evaluatie kan ook periodiek plaatsvinden tijdens de leveringsrelatie.

Met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen heeft Essity of een door Essity geselecteerd extern auditbedrijf het recht te beoordelen of de leverancier deze leveranciersnormen naleeft.  De leverancier dient toegang te verlenen tot de gebouwen en terreinen en alle toepasselijke informatie. In het geval van niet-naleving worden er corrigerende maatregelen overeengekomen door Essity en de leverancier om ervoor te zorgen dat naleving wordt bereikt. 

In afwijking van het bovenstaande, wanneer Essity reden heeft om aan te nemen dat de leverancier herhaaldelijk en wezenlijk afwijkt van de leveranciersnormen of deze wezenlijk overtreedt, heeft Essity of een extern, door Essity geselecteerd auditbedrijf het recht om onmiddellijk een audit uit te voeren en zonder vertraging toegang te krijgen tot alle relevante documenten, terreinen en informatie. 

De leverancier dient de redelijke toeslagen en kosten van het externe auditbedrijf gerelateerd aan een dergelijke audit te betalen. Het geschatte bedrag wordt voor aanvang van de audit door Essity of het auditbedrijf kenbaar gemaakt.

1.7 Onderleveranciers

De leverancier dient passende maatregelen in te stellen om ervoor te zorgen dat zijn eigen leveranciers voldoen aan:

  • alle wettelijke en contractuele verplichtingen met betrekking tot de productie en levering van grondstoffen/componenten en/of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot naleving van vereiste specificaties, en
  • vergelijkbare vereisten zoals uiteengezet in deze leveranciersnormen voor zover deze normen van toepassing zijn op de onderleverancier, zijn de grondstoffen/componenten en/of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bepalingen van de gedragscode voor leveranciers.

De leverancier zal er ook voor zorgen dat de specificaties van grondstoffen/componenten of de servicespecificaties die zijn overeengekomen met zijn eigen leveranciers, aansluiten op de vereiste specificaties van de goederen en/of diensten die aan Essity worden geleverd, en op de eisen die worden beschreven in deze leveranciersnormen.

1.8 Vertrouwelijkheid

Essity mag bepaalde vertrouwelijke informatie bekendmaken aan leveranciers in de loop van hun zakelijke relatie. In dit geval wordt de vertrouwelijke informatie uitsluitend bekendgemaakt om de verplichtingen van de leverancier aan Essity te ondersteunen. Leveranciers mogen vertrouwelijke informatie van Essity nooit bekendmaken aan derde partijen, of dergelijke vertrouwelijke informatie gebruiken voor een ander doel dan het leveren van goederen of diensten aan Essity, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een persoon die hiertoe bevoegd is door Essity. 

De leverancier mag vertrouwelijke informatie van Essity alleen delen binnen zijn interne organisatie aan personen die over deze informatie moeten beschikken om hun verplichtingen aan Essity te kunnen nakomen, en dan alleen indien dergelijke personen gebonden zijn aan geheimhoudingverplichtingen die niet minder strikt zijn dan die in deze clausule. Indien noodzakelijk kunnen leveranciers verzocht worden om aparte geheimhoudingsovereenkomsten aan te gaan met Essity.

Industriële chemische stof verwijst naar alle chemische stoffen, bijvoorbeeld proces-chemicaliën en proceshulpmiddelen, met uitzondering van functionele additieven en hulpstoffen.

2 Functionele additieven zijn bijvoorbeeld superabsorberende materialen, parfums, lotions, kleefstoffen, verf/inkt.

3 Hulpstoffen zijn chemische stoffen die niet direct deel uitmaken van het productieproces, bijv. reinigingsmiddel, onderhoudschemicaliën of verf.

4 Merchandise gaat om producten, ofwel volledig of deels opgebouwd, zoals (maar niet beperkt tot) hygiëneproducten, cosmetische producten, reinigingsmiddelen, biociden, dispensers, elektronische onderdelen en promotionele artikelen. 

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen