We gebruiken cookies om je de best mogelijke ervaring te bieden op Essity.com. Lees meer over de cookies die we gebruiken en hoe je je instellingen kunt wijzigen:

Essity B 284.1 (+4.9 SEK) on 18-Sep-2019 17:29

Select region


Global Site


Manufacturing6-.jpg

2.1 Inleiding

In deze gedragscode voor leveranciers wordt uitgelegd wat Essity verwacht van leveranciers met betrekking tot mensenrechten, zakelijke praktijken, medewerkersrelaties, gezondheid en veiligheid, en andere onderwerpen gerelateerd aan duurzame en verantwoorde zakelijke praktijken. Het ligt ten grondslag aan Essity’s programma voor duurzame grondstofwinning en definieert wat klanten, consumenten, investeerders en andere stakeholders van Essity kunnen verwachten. Verantwoordelijke zakelijke partners kiezen is voor ons belangrijk. We werken samen met onze leveranciers om verbeteringen door te voeren wat betreft sociale en ethische prestaties.

2.2 Achtergrond

Essity is lid van het Global Compact van de Verenigde Naties, dat bestaat uit 10 principes voor mensenrechten, arbeidsnormen, het milieu en anticorruptie. De eisen van Essity zijn vooral gebaseerd op internationaal overeengekomen standaarden zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), maar ook op nationale wetgeving.

2.3 Verantwoorde grondstofwinning

Van al onze zakelijke partners, waaronder leveranciers, distributeurs, consultants en onafhankelijke aannemers wordt verwacht dat ze de ethische zakelijke normen en waarden aannemen en opvolgen die worden uiteengezet in deze leveranciersnormen, en dat ze dergelijke normen actief communiceren aan hun eigen (onder)leveranciers. Leveranciers moeten ethische en verantwoorde praktijken voor grondstofwinning hanteren, en alleen inwinnen van bedrijven die voldoen aan de eisen van deze leveranciersnorm. Bij voorkeur moeten leveranciers op een maatschappelijk verantwoorde manier werken in navolging van de richtlijnen in ISO 26000. Leveranciers dienen zich ook bewust te zijn van alle locaties en bedrijven die betrokken zijn bij hun productie en leveringsketen, en wanneer hierom wordt gevraagd dienen ze in staat te zijn om Essity te voorzien van afdoende informatie over de leveringsketen voor de goederen die aan Essity worden geleverd.

2.4 Ethische zakelijke praktijken

2.4.1 Integriteit

Leveranciers van Essity voeren hun bedrijfspraktijken te allen tijde op een professionele, onafhankelijke manier uit, en in navolging van de normen die worden uiteengezet in alle van toepassing zijnde internationale en nationale wet- en regelgeving. In sommige gevallen kunnen de eisen van Essity strenger zijn dan dergelijke normen. Op zijn minst moeten leveranciers handelen met integriteit, oprechtheid en eerlijkheid in alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

2.4.2 Eerlijke concurrentie

Leveranciers en alle personen die namens hen handelen dienen te voldoen aan nationale en supranationale antitrust- en concurrentiewetten. Ze mogen niet direct of indirect een illegale overeenkomst aangaan met hun concurrenten of gevoelige informatie uitwisselen, bijvoorbeeld met betrekking tot markten, klanten, strategieën, prijzen enz. Alle leveranciers en alle personen die namens hen handelen moeten deelnemen aan openbare of particuliere aanbestedingsprocedures in navolging van de geldende wet- en regelgeving. 

2.4.3. Belangenverstrengeling

Leveranciers zullen Essity informeren wanneer een medewerker van Essity een belang heeft in het bedrijf van de leverancier dat kan leiden tot belangenverstrengeling. Leveranciers en personen die namens hen handelen moeten belangenverstrengeling vermijden met betrekking tot hun persoonlijke activiteiten, entiteiten waarin zij, hun directe familieleden of betrokkenen een belang hebben, hun zakelijke activiteiten met andere partijen en hun deel in de zakelijke relatie met Essity. De leverancier zal Essity op de hoogte stellen van belangenverstrengeling zodra hij/zij zich bewust wordt dergelijke belangenverstrengeling.

2.4.4 Anticorruptie en -omkoping

Leveranciers en alle personen die namens hen handelen moeten voldoen aan alle geldende anticorruptiewetten terwijl ze zakendoen met Essity. Omkoping en elke andere vorm van corrupte zakelijke praktijken zijn ten strengste verboden. Het direct of indirect aanbieden, geven of accepteren van onwettige voordelen om zaken te generen, behouden of versnellen is onaanvaardbaar. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat dergelijke voordelen niet worden uitgewisseld in hun manier van zakendoen. 

Leveranciers moeten passende risicogebaseerde due diligence uitvoeren voordat ze in zee gaan met een onderleverancier om er zeker van te zijn dat dergelijke derde partijen voldoen aan alle geldende anticorruptiewetten.

2.4.5 Geschenken en entertainment

Leveranciers mogen geen geschenken, maaltijden of entertainment aanbieden aan een Essity-medewerker die een beslissing van de Essity-medewerker met betrekking tot Essity’s zaken met de leverancier zou kunnen beïnvloeden, of de schijn hiervan zou kunnen wekken. Het is vertegenwoordigers van Essity niet toegestaan om geschenken of gastvrijheid aan te nemen als dit een zakelijke beslissing zou kunnen beïnvloeden of deze schijn zou kunnen wekken. Essity-medewerkers zullen altijd voor hun eigen reis en accommodatie betalen, bijvoorbeeld bij bezoeken aan leveranciers of conferenties.

2.4.6 Nauwkeurige boekhouding en naleving van de belastingwetgeving

Om op duurzame wijze een wettig, transparant bedrijf te runnen is het essentieel om nauwkeurige boeken bij te houden en naar waarheid alle noodzakelijke belastingen en verplichtingen in te dienen. Essity verwacht van zijn leveranciers dat zij in dit opzicht met de grootste zorgvuldigheid handelen.

2.4.7 Gegevensbescherming

Leveranciers zullen alle gepaste gegevensbeschermingswetten in acht nemen bij het verzamelen, verwerken, bewaren of op andere wijze omgaan met persoonsgegevens van individuele personen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot hun eigen medewerkers en de medewerkers van hun klanten, leveranciers en zakelijke partners.

2.4.8 Meldingsplicht

Leveranciers moeten hun Essity-vertegenwoordigers altijd op de hoogte stellen van vermoedens van wezenlijke schending van een van de verplichtingen die de leverancier heeft onder deze gedragscode voor leveranciers, waaronder overtredingen die zijn begaan door onderleveranciers van de leverancier.

2.5 Gezondheid en veiligheid op het werk

Leveranciers moeten de nodige maatregelen treffen om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor al hun medewerkers. Als onderdeel hiervan moeten leveranciers over een gedocumenteerd beheersysteem voor gezondheid en veiligheid beschikken voor voortdurende controle en verbetering van de werkomgeving. De voorkeursstandaard is de certificering OHSAS 18001. Leveranciers moeten binnen de organisatie ook een senior manager hebben die direct verantwoordelijk is voor gezondheid en veiligheid. Alle leveranciers dienen relevante informatie te verstrekken om Essity in staat te stellen te voldoen aan zijn verplichtingen wat betreft gezondheid en veiligheid op de werkplek.

2.6 Eerlijke arbeidspraktijken en vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling

Essity verwacht van zijn leveranciers dat zij hun medewerkers en alle andere personen die namens hen handelen met de hoogste ethische normen behandelen. Leveranciers moeten voldoen aan internationale en nationale conventies en wetten op het gebied van fundamentele rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: non-discriminatie, vrijheid van vereniging, het recht op collectief onderhandelen, bescherming van kinderen en moeders en het recht op het creëren van een ondernemingsraad. Daarnaast is het leveranciers van Essity niet toegestaan om lijfstraffen of andere vormen van mishandeling te gebruiken of hiermee te dreigen.

Indien verplicht door plaatselijke wetgeving moeten alle medewerkers van een Essity-leverancier beschikken over een arbeidsovereenkomst. De werkuren van leveranciers moeten in overeenstemming zijn met nationale wetten en plaatselijke sectornormen, en lonen en andere voordelen die worden toegekend door de leverancier moeten eerlijk zijn en ten minste gelijk zijn aan de minimale relevante wettelijke of sectorstandaard.

2.7 Kinderarbeid en dwangarbeid

Leveranciers moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat ze niet betrokken raken bij of ondersteuning bieden aan dwang- of slavenarbeid. Dit omvat alle vormen van mensenhandel of werken tegen de eigen wil of keuze in. Van geen enkele medewerker wordt gevraagd om geld of identiteitsdocumenten in bewaring te geven bij indiensttreding. Als de leverancier een recruiter of uitzendbureau gebruikt, zullen medewerkers in geen geval gevraagd worden om toeslagen of kosten verbonden aan hun aanwerving. Leveranciers moeten zich ook actief inzetten om alle vormen van kinderarbeid of uitbuiting in hun invloedssfeer te voorkomen. De wettelijke vereisten en het IAO-verdrag nr. 138 betreffende de minimale leeftijd voor arbeid moeten altijd strikt worden opgevolgd.

2.8 Discriminatie

Van Essity-leveranciers wordt verwacht dat ze beleidslijnen aannemen en handhaven waarin effectief verbod wordt gelegd op discriminatie of intimidatie op grond van geslacht, burgerlijke of ouderlijke staat, etnische of nationale afkomst, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, leeftijd, lichamelijke beperking of lidmaatschap van een vakbond of medewerkersorganisatie.

2.9 Klachtenmechanisme

Leveranciers van Essity dienen over effectieve kanalen te beschikken waarmee medewerkers zonder angst voor represailles klachten kunnen melden over hun werkomgeving.

2.10 Respect voor het milieu

Van leveranciers wordt verwacht dat ze te allen tijde handelen op een milieuvriendelijke manier en de geldende wetgeving respecteren. Leveranciers van Essity dienen voortdurend verbeteringen door te voeren op het gebied van milieubescherming, en ze dienen de vervuiling en invloed op het milieu die wordt veroorzaakt door hun activiteiten tot een minimum te beperken.

2.11 Relaties met de gemeenschap

Essity moedigt leveranciers aan om een positieve invloed uit te oefenen en met respect te handelen binnen de gemeenschappen waarin ze opereren.

2.12 Leveranciersdiversiteit

Essity hecht waarde aan relaties met een breed gamma van leveranciers en streeft ernaar om het diversiteitsprogramma voor leveranciers uit te breiden, zoals deze van kracht is op het gegeven moment. Dit omvat groepen zoals gecertificeerde ondernemingen van minderheden, vrouwen, veteranen en veteranen met een lichamelijke beperking.

2.13 Sedex-lidmaatschap

Op Essity’s verzoek zullen leveranciers op eigen kosten lid worden en hun maatschappelijke en ethische status delen via het online platform van Sedex (Supplier Ethical Data Exchange), of een ander vergelijkbaar platform aangewezen door Essity. Het Sedex-systeem omvat een vragenlijst voor zelfbeoordeling (Self-Assessment Questionnaire, SAQ) en een risicobeoordelingstool, die als input worden gebruikt voor Essity’s beoordeling van de maatschappelijke en ethische status van de leverancier. 

2.14 Afwijking van de gedragscode voor leveranciers 

Als een leverancier of een van zijn eigen (onder)leveranciers niet voldoet aan de eisen van deze gedragscode voor leveranciers, moet de leverancier passende maatregelen treffen om de overtreding op te lossen en te voorkomen dat een dergelijke overtreding in de toekomst wordt herhaald. Essity behoudt zich het recht voor om de zakelijke relatie te beëindigen met een leverancier die herhaaldelijk afwijkt van de gedragscode voor leveranciers of de gedragscode wezenlijk overtreedt.

Terug naar het overzicht van de wereldwijde leveranciersnormen